Czas Na Integracje – Showdown pod Mniszkiem-Pfron-zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze wykonawcy dla postępowania nr 1/DOSAN/2023 z dnia 10.08.2023 r

Dla postępowania na świadczenie usługi: zakwaterowania i wyżywienia 54 osób – uczestników imprezy sportowej  dla osób słabowidzących i niewidomych organizowanego w ramach projektu       „Czas na Integrację – showdown pod Mniszkiem” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu numer 1/2022 pn. „DZIAŁAMY RAZEM” w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (kod CPV 55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego, 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne).

Przedmiot postępowania:

Usługa zakwaterowania i wyżywienia grupy 54 osób – uczestników imprezy sportowej  (kod CPV 55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego, 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne) w ramach projektu       „Czas na Integrację – showdown pod Mniszkiem”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu numer 1/2022 pn. „DZIAŁAMY RAZEM”” w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

1. zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla 54 osób w 27 pokojach 2-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym w terminie od 17 października do 25 października 2023 r. na terenie powiatu wałbrzyskiego – pierwszy posiłek to kolacja w dniu przyjazdu, ostatni posiłek to obiad w dniu wyjazdu;

– minimalne wyposażenie pokoju: 2 łóżka, szafa ubraniowa, stolik, 2 krzesła, telewizor, węzeł sanitarny;

– zapewnienie pełnego wyżywienia dla uczestników – 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, kolacja);

– obiekt przystosowany dla osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniu ciągów komunikacyjnych dla osób niewidomych,

Zaproszenie ofertowe wywieszono w dniu 10 sierpnia 2023 r. w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej http://www.stowarzyszenieaktywizacja.pl,  bezpośrednio skierowane  drogą mailowo  do 4 podmiotów:

IBIS Styles Wałbrzych ul. 1go Maja ,WAŁBRZYCH

– HOTEL BIAŁY ul. Piotra Wysockiego 45,Wałbrzych

PUH Commax Zdzisław Sommerfeld , ul. Tadeusza Kościuszki 5, Boguszów-Gorce

HOTEL RESTAURACJA MARIA ul. Wrocławska 134 B ,Wałbrzych

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 13 września 2023 r. do godz. 16.00 (w przypadku ofert składanych drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego).

W wyznaczonym terminie do Dolnośląskiego Stowarzyszenie Aktywizacji Niepełnosprawnych złożona została 1 oferta:

Oferta

W dniu 29.08.2023 r., listownie, wpłynęła oferta przygotowana przez PUH Commax Zdzisław Sommerfeld , ul. Tadeusza Kościuszki 5, Boguszów-Gorce

Zaproponowana przez Wykonawcę cena –  łącznie 89 856 zł brutto. ( osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych 00/100)

Oferta była poprawna pod względem formalnym i kompletna.

Kryterium oceny ofert.

Zamawiający dokonał oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1)    cena brutto ogółem (całkowity koszt) – 70%

Oferta z najniższą ceną uzyska 70 pkt. w tej części oceny. Pozostałe oferty zostaną ocenione według następującego wzoru:

An = (a min/ a n) * 70 pkt, gdzie:

a min – cena minimalna wśród złożonych ofert

a n – cena zaproponowana przez oferenta n

2)    Pozom dostosowania obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych, a szczególności ciągów komunikacyjnych dla osób z dysfunkcją wzroku – 15 %

Oferta o najwyższym poziomie dostosowania otrzyma 15 pkt. w tej części oceny.

3)    warunki pobytu (standard wyposażenia pokoi i łazienek) –15 %

Oferta z najwyższym standardem pokoi otrzyma 15 pkt. w tej części oceny.

Wybrany wykonawca:

Zamawiający dokonał oceny ważnych ofert na podstawie kryteriów oceny formalnej i merytorycznej:

Oferta PUH Commax Zdzisław Sommerfeld , ul. Tadeusza Kościuszki 4, Boguszów-Gorce – 100,00 pkt.

Na podstawie kryteriów oceny formalnej i merytorycznej za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez PUH Commax Zdzisław Sommerfeld , ul. Tadeusza Kościuszki 4, Boguszów-Gorce

Michał Madaliński

DOLNOŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE AKTYWIZACJI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Skip to content